Notaris Kool: T: 030-6916234 E: info@notariskool.nl
Offerte aanvragen

Hoe regel ik alles goed voor mijn familie?

Alles-was-snel-en-goed-geregeldZoals gezegd is het kopen van een huis een belangrijk moment. Net als het vieren van uw bruiloft, het krijgen van een kind of het afscheid nemen van een dierbare. Het is belangrijk om van te voren het nodige te regelen, zodat u deze momenten bewust en zonder extra zorgen beleeft.

Het is belangrijk dat u met regelmaat controleert of datgene wat u heeft geregeld nog aansluit op uw wensen en levenssituatie. Verandert namelijk uw levenssituatie, dan kan dat grote gevolgen hebben bij een eventueel overlijden. Na een scheiding zou het dan mogelijk zijn dat uw ex-partner toch uw enige erfgenaam blijkt te zijn. Notaris Kool adviseert u om eens in de tien jaar uw testament eens na te lezen. Bent u 65 jaar of ouder, dan is het raadzaam om dit bijvoorbeeld eens in de vijf jaar te doen.

Wat kunt u regelen?

Koopakten

In een koopakte leggen de verkoper en de koper afspraken vast over de koop van een huis. De koopakte noemt men ook vaak het voorlopige koopcontract. Deze overeenkomst is voorlopig, omdat er nog ontbindende voorwaarden in kunnen staan. Toch kunt u deze koopakte niet zomaar ontbinden. Twijfelt u over de inhoud? Neem gerust contact met ons op, voordat u tekent. Dan is het nog mogelijk om afspraken aan te passen. De koper heeft het recht om binnen drie dagen na het tekenen van de koopakte te ontbinden, zonder opgaaf van reden. Dit is de wettelijke bedenktijd. Als beide partijen de koopakte hebben ondertekend, is het meestal de verkopende makelaar die de akte naar de notaris stuurt. Wij stellen dan een akte van levering op, die beide partijen op een vooraf afgesproken moment ondertekenen. Tenminste… als iedereen heeft voldaan aan zijn verplichtingen.

Leveringsakten

Het tekenen van de leveringsakte is de op een na laatste stap voordat uw droomhuis echt van u is. Deze akte maakt de notaris op en komt overeen met de eerder getekende koopakte. Staan in deze koopakte fouten of voor u ongunstige voorwaarden, dan kan de notaris deze alleen nog aanpassen na goedkeuring door beide partijen. Het is dus belangrijk dat u –voordat u de koopakte tekent- uw twijfels of vragen aan de notaris voorlegt. Wij helpen u graag om een goede afweging te maken en uw vragen te beantwoorden. Als de notaris een afschrift van de leveringsakte heeft ingeschreven bij het Kadaster is de eigendomsoverdracht echt compleet.

Hypotheekakten

Als u voor de koop van uw huis geld leent bij een bank, wil de bank natuurlijk de garantie dat zij dit geld terugkrijgt. Daarom wil de bank weten of u meer schulden bent aangegaan. Bovendien wil zij de risico’s van een mogelijk faillissement van een klant beperken. Daarom maakt de bank gebruik van het wettelijk recht van hypotheek. Een voorrecht, dat banken bij faillissementen de bevoegdheid geeft als eerste de schuld te kunnen terugvorderen. Daarvoor is het nodig dat de notaris een hypotheekakte opstelt. Gelijktijdig met de koop van uw huis, tekent u deze hypotheekakte.

Estate planning

Met estate planning stelt u een plan op om uw vermogen met behoud van juridische waarborgen zo voordelig mogelijk over te laten gaan naar een volgende generatie. Zo blijven uw partner en uw kinderen verzorgd achter, als u onverhoopt overlijdt. Notaris Kool volgde specifieke opleidingen op het gebied van estate planning. Daarom is hij in staat om vanuit een helikopterview uw persoonlijke situatie te bekijken. Hij weegt alle kanten evenwichtig en objectief tegen elkaar af. En geeft u een echt onafhankelijk advies. Notaris Kool is aangesloten bij de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (Vereniging EPN).

Samenlevingscontracten

Koopt u samen met uw partner een huis, dan is het verstandig een aantal zaken goed te regelen en vast te leggen in een samenlevingscontract. Een samenlevingscontract is niet verplicht, maar wel noodzakelijk voor het maken van afspraken op erfrechtelijk gebied. Ook voor de toekenning van een partnerpensioen is meestal een notarieel samenlevingscontract vereist. In een samenlevingscontract maakt u samen afspraken over het delen van de inkomsten en de kosten van de huishouding en legt u vast wat er met uw huis gebeurt als een van beide overlijdt.

Huwelijkse voorwaarden

Als u trouwt in gemeenschap van goederen is alles van u en uw toekomstige echtgeno(o)t(e) samen. Dat regelt de wet. Als u andere afspraken wilt maken, dan kunt u bij de notaris huwelijkse voorwaarden laten opstellen. De notaris schrijft na ondertekening de overeengekomen voorwaarden in, in een speciaal register.

Schenkingen

Om een schenking te kunnen doen van een kostbaar object is het handig en soms noodzakelijk (zoals bij de schenking van een huis) om een speciale akte van schenking te laten maken door de notaris. Hierin legt u vast wat u schenkt, zodat voor anderen (zoals de belastingdienst) duidelijk is dat er daadwerkelijk een schenking plaatsvond. De notaris adviseert u graag over de manier waarop u de schenking tegen voor u zo gunstig mogelijke voorwaarden kunt regelen.

Testamenten

Veel mensen regelen het een en ander voor het geval ze overlijden. Zeker als er kinderen zijn, is dat belangrijk. De wet stelt regels aan alles wat een overledene nalaat. Met de koop van een huis gaat u een belangrijke verplichting aan, die bij uw overlijden gevolgen heeft voor uw partner en uw eventuele kinderen. In een testament kunt u overigens vastleggen wie de voogdij krijgt over uw kind(eren) en zorgt voor de opvoeding. Het is goed om daarover na te denken voordat er iets gebeurt. De notaris helpt en adviseert u graag, zodat u samen met uw familie zorgeloos kunt genieten.